[email protected] 093 811 1904
KIỂM ĐỊNH DÂY CÁP VẢI

KIỂM ĐỊNH DÂY CÁP VẢI

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định dây cáp vải là việc đo lường sản phẩm có an toàn, có đảm bảo chất lượng hay không, các tổ chức doanh nghiệp có đáp ứng đủ điều kiện về kiểm định dây cáp vải để kinh doanh trên thị trường hay không.

KIỂM ĐỊNH MÓC CẨU

KIỂM ĐỊNH MÓC CẨU

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Dịch vụ kiểm định móc cẩu tại Trung tâm kiểm định ISCTC là hoạt động đánh giá tình trạng hoạt động an toàn của móc cẩu theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn